ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สภ.ลอง

 

ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ

1.พ.ต.อ.ประสาร ธีรพงษ์            พ.ศ.2541 - 2543

2.พ.ต.อ.วัลลภ วีรงคเสนีย์           พ.ศ.2543 - 2544

3.พ.ต.อ.จีระศักดิ์ จินตานนท์        พ.ศ.2545 - 2545

4.พ.ต.อ.ณรงค์ เริงฤทธิกร           พ.ศ.2545 - 2546

5.พ.ต.อ.วัลลภ วีรงคเสนีย์           พ.ศ.2546 - 2547

6.พ.ต.อ.ธนยินทร์ เทพรักษา        พ.ศ.2547 - 2549

7.พ.ต.อ.สิรภพ พุ่มเฉลิม             พ.ศ.2549 - 2551

8.พ.ต.อ.วสันต์ มัธยมนันท์            พ.ศ.2551 - 2553

9.พ.ต.อ.วัฒนะ คณะเจริญ            พ.ศ.2554 - 2557

10.พ.ต.อ.ถนัด พลพานิช              พ.ศ.2558 - 2560

11.พ.ต.อ.บำรุง น้อมเศียร             พ.ศ.2560 - 2563

12.พ.ต.อ.หาญชัย รัตนกิจธรรม   พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน