เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

 

ด.ต.สุเมธ    จันทร์หอม       ผบ.หมู่(ป.)ฯ 

ด.ต.สมบูรณ์    แดงมา         ผบ.หมู่(ป.)ฯ

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจตำบลหัวทุ่ง    ตั้งอยู่บนถนนสายแพร่ - วังชิ้น ระหว่าง กม.ที่ 45 - 45 
  หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน    9   หมู่บ้าน คือ
  
 หมู่ 1 บ้านไผ่ล้อม
   หมู่ 2 บ้านนามน
   หมู่ 3 บ้านหัวทุ่ง
   หมู่ 4 บ้านแม่จอก
   หมู่ 5 บ้านเค็ม
   หมู่ 6 บ้านนาอุ่นน่อง
   หมู่ 7 บ้านนาอุ่นน่อง
   หมู่ 8 บ้านเชตวัน
   หมู่ 9 บ้านไผ่ล้อมพัฒนา