เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

 

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจตำบลปากกาง    ตั้งอยู่หน้าวัดบุญเย็น
  หมู่ที่ 2 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน    9   หมู่บ้าน คือ
   
หมู่ 1 บ้านร่องบอน
   หมู่ 2 บ้านปากกาง
   หมู่ 3 บ้านท่าเดื่อ
   หมู่ 4 บ้านวังเคียน
   หมู่ 5 บ้านไฮสร้อย
   หมู่ 6 บ้านปากปง
   หมู่ 7 บ้านวังต้นเกลือ
   หมู่ 8 บ้านพร้าว - ท่าหลุก
   หมู่ 9 บ้านหาดทรายคำ