เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

 

 

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจชุมชนบ้านแก่งหลวง   ตั้งอยู่ทางหลวงชนบท พร.4003 กม.ที่ 21
  หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน   4    หมู่บ้าน คือ
    
หมู่ 5 บ้านแก่งหลวง ต.แม่ปาน
    หมู่ 7 บ้านแม่หลู้ตะวันออก ต.แม่ปาน
    หมู่ 7 บ้านห้วยแม่ต้า ต.บ้านปิน
    หมู่ 11 บ้านแม่หลู้ตะวันตก ต.บ้านปิน