หน่วยบริการวัดสะแล่ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจชุมชนวัดสะแล่ง    ตั้งอยู่บนถนนสายนาแก่ - นาจอมขวัญ 
  หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน   3    หมู่บ้าน คือ
    
หมู่ 3 บ้านนาแก
    หมู่ 4 บ้านนาหลวง
    หมู่ 5 บ้านนาจอมขวัญ