กลับหน้าแรก   

พันธะสัญญาการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรลอง

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัต

พันธะสัญญา

1. การตรวจสอบประวัติสมัครงาน        หรือเข้าศึกษาต่อ

 1. พบเจ้าหน้าที่เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกข้อความ    ในเอกสาร
 2. ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร
 3. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

ภายใน 1 วัน

2. การขออนุญาตเล่นงิ้ว

 1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อตรวจสอบ หลักฐานเกี่ยวกับ การแสดงงิ้ว      การแสดงงิ้ว
 2. ส่งบทการแสดงใปตรวจสอบที่สันติบาล
 3. รับผลการตรวจบทแปลจากสันติบาล
 4. แจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 5 วัน

3. การขอต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 

 1. พบเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้อง
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 3. ลงรายการต่ออายุในใบสำคัญฯ
 4. ออกใบสำคัญรับเงิน
 5. นายทะเบียนลงนาม

ภายใน 30 นาที

4. แจ้งย้ายภูมิลำเนาคนต่างด้าว (ทั้งกรณีย้ายออกและย้ายเข้า)

1. นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และสำเนาทะเบียนบ้านมาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ
 2. เขียนคำร้อง
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายการในใบสำคัญฯ
 4. นายทะเบียนลงนาม
 5. (กรณีย้ายเข้า)ทำบันทึกขอรับเอกสารต้นเรื่องของ คนต่างด้าวจากสถานีตำรวจเดิม

ภายใน 30 นาที

5. ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าวเมื่อครบระยะ 5 ปี

 1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน จำนวน 4 รูป
 2. เขียนคำร้อง
 3. เจ้าหน้าที่ประทับตรา
 4. นายทะเบียนลงนาม

ภายใน 30 นาที

6. การแจ้งการตายของคนต่างด้าว

 1. นำใบสำคัญประจำคนต่างด้าวและใบมรณบัตร พบเจ้าหน้าที่ธุรการ
 2. หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องในในสำคัญประจำคนต่างด้าว
 3. นายทะเบียนลงนาม
 4. ส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน 1 ชั่วโมง

7. ขอแปลงสัญชาติคนต่างด้าว

 1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับราชกิจจาฯให้แปลงเป็นสัญชาติไทยแล้ว มาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ
 2. หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 3. นายทะเบียนลงนาม
 4. ส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน 1 ชั่วโมง

8. การรับใบแทนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ที่ชำรุดหรือสูญหาย

 1. นำหลักฐานใบแจ้งความสูญหายหรือชำรุดพร้อมถ่ายภาพและสำเนาทะเบียนบ้าน
พบเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อยื่นคำร้อง และชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบเสร็จ สอบปากคำ ตรวจสอบเอกสาร  และออกเล่มใบสำคัญ
 3. นายทะเบียนลงนาม

ภายใน 1 ชั่วโมง

9. ขอรับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวใหม่ (ภายใน 7 วัน)

 1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมใบสำคัญถิ่นที่อยู่และหนังสือแจ้งนายทะเบียนท้องที่
สำนักตรวจคนเข้าเมือง แล้วยื่นคำร้อง ชำระค่าธรร มเนียม
 2. ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้องจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง
 3. ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
 4. เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่ให้
 5. นายทะเบียนลงนาม
 6. ส่งปลายขั้วไปสำนักตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน 1 ชั่วโมง

10. ขอรับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวใหม่ (เกินกำหนด 7 วัน) 

 1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมใบสำคัญฯ
 2. ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้องจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง
 3. ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
 4. เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่
 5. นายทะเบียนลงนาม
 6. ส่งปลายขั้วไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน 1 ชั่วโมง

  พันธะสัญญากับข้าราชการตำรวจพันธะสัญญากับข้าราชการตำรวจ

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

1. ตร.มีหนังสือสั่งแจ้งหน่วยจัดทำบัญชี(สน.,สภ.,/กก.ฯ)
 2. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของหน่วยจัดทำบัญชีแต่ละระดับประชุมพิจารณา
 3. ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

ภายใน 10 วัน
(ปีละ 2 ครั้ง  ตามวาระที่
 ตร.กำหนด)

2. การแต่งตั้งกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนา

1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชา     ตามลำดับชั้นพิจารณา
      และมีความเห็น(ผู้บังคับบัญชาในสายงาน,ผกก. ,ผบก.)
 2. ผู้บังคับบัญชาระดับ บช. หรือ ตร.ภาค มีความเห็นเสนอ ตร.
 3. คณะกรรมการระดับ ตร.พิจารณา
 4. ตร. ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ภายใน 2 วัน
(ตร.พิจารณาปีละ 1 ครั้ง)

3. การขอเลื่อนยศ(ชั้นประทวน)

1. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจ ตรวจสอบ
     คุณสมบัติและยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
 2. ผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับขั้นพิจารณาและลงนาม(สน.,สภ./กก.,บก.,/ภ.จว.) เสนอ บช./ ตร.ภาค
 3. ผู้มีอำนาจ (ผบช.)ออกคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

ภายใน 2 วัน

4. การเลื่อนยศ(ชั้นสัญญาบัตร)

1. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
 2. ผู้บังคับบัญชาลงนามตามลำดับขั้นพิจารณาและลงนาม(สน.,สภ./กก.,บก., /ภ.จว.) เสนอ บช./ ตร.ภาค
 3. ผู้บังคับบัญชาระดับ บช./ตร.ภาค พิจารณาและลงนามเสนอ ตร.
 4. ตร.(โดย สกพ.)ตรวจสอบและเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

ภายใน 2 วัน
(ตามวาระที่ ตร.กำหนด)

5. การขอพระราชทานเครื่องราช
 อิสริยาภรณ์

1. ตร. มีหนังสือสั่งแจ้งหน่วยต่างๆ รวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอ
     ภายในกำหนด
 2. สน./สภ./กก. เสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านผู้บังคับบัญชา  ตามลำดับชั้น ถึง ตร.
 3. ตร. เสนอเรื่องถึงสำนักเลขารธิการคณะรัฐมนตรี 

ภายใน 5 วัน

6. การขอรับบำเหน็จบำนาญหรือ
  บำเหน็จตกทอด

1. ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญฯ หรือทายาทยื่นเรื่องต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ /ผกก. พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. หัวหน้าสถานีตำรวจ/ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ผบก. 

ภายใน 5 วัน(ตร.มอบอำนาจให้ ผบก. เสนอเรื่องโดยตรงไปยั
งกรมบัญชีกลาง)

7. การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

1. ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาลงนาม
 2. ผู้มีอำนาจลงนามในบัตร(ภูธรเป็นอำนาจของ ผบก.ภ.จว.)

ภายใน 2 วัน

8.การดำเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

1. ผู้บังคับบัญชาต้นสั้งกัดกล่าวโทษ หรือตังคณะกรรมการสอบสวน
 2. ถ้าปรากฎมูลความผิดก็ให้ลงทัณฑ์ หรือถ้าไม่ผิดก็ให้ยุติเรื่อง 

ภายใน 30 วัน

9. การดำเนินการทางวินัย กรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

1. ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้น พลตำรวจ ถึง จ่าสิบตำรวจ   ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนินการ
     และพิจารณามีความเห็นในการลงโทษ
 2. ผ้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นยศแต่ ด.ต.-นายตำรวจชั้น    สัญญาบัตร ผบช.เป็นผู้สั่งตั้งกรรมการ
     และคณะกรรมการต้อง    สอบสวนให้เสร็จสิ้นตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540)

ภายใน  60  วัน

10. การร้องทุกข์กรณีถูกลงทัณฑ์

 1. ผู้ถูกลงทัณฑ์ยื่นหนังสือทำเป็นคำชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ภายใน 15 วัน

11. การขอให้พนักงานอัยการเป็นทนาย       แก้ต่างกรณีถูกฟ้องเนื่องจากการ      ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือถูกฟ้อง
คดีต่อศาลปกครอง

1. ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้ปรากฎรายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภายใน 2 วัน

12. การขอที่พักอาศัย     
(กรณีอาคารอิสระของ สภ.)

1. ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอต้นสังกัด
 2. ต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานและจัดอันดับ
 3. คณะกรรมการระดับ สภ.พิจารณาจัดเข้าพักอาศัย

ภายใน 5 วัน  
(เมื่อมีห้องว่างและ
คุณสมบัติครบถ้วน)

13. การขอรับเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์
ข้าราชการตำรวจ

1. ข้าราชการตำรวจหรือทายาทยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับ บัญชา ตามลำดับชั้นจนถึงระดับ บก./ภ.จว.
 2. ผบก.ตรวจสอบหลักฐานแล้วเสนอ สก.สกพ. พิจารณา
 3. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ภายใน 3 วัน

14. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

 1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ยื่นคำร้องพร้อม     หลักฐาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
     พิจารณาจนถึง ภ.จว. พิจารณา
 2. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด อนุมัติ
 4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

ภายใน 2 วัน

15. การเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร

1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่าเล่าเรียนบุตรยื่นคำร้องพร้อม     หลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
     พิจารณาจนถึง ภ.จว. พิจารณา
 2. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด อนุมัติ
 4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

ภายใน 2 วัน

16. การเบิกเงินค่าล่วงเวลา

1. ผกก.สภ.ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องถึง ผกก.สภ. พร้อมหลักฐาน     การลงเวลาปฏิบัติราชการลงนาม
     เสนอ ภ.จว. พิจาราณา
 3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 4. กรมบัญชีหรือคลังจังหวัด อนุมัติ
 5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน 

ภายใน 4 วัน

17. การเบิกเงินตอบแทนพนักงานสอบสวน

1. พนักงานสอบสวนยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ ผกก. ลงนามเสนอ    ภ.จว.พิจารณา
 3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 4. กรมบัญชีหรือคลังจังหวัด อนุมัติ
 5. ผบก. อนุมัติจ่ายเงิน

ภายใน 2 วัน

18. การเบิกเงินรางวัลจราจร

1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมยอดเงินผู้ชำระค่าปรับ ซึ่งต้องจัดสรรให้ท้องถิ่นร้อยละ 50 เป็นส่วนของตำรวจร้อยละ 50
     เสนอ ผกก. ลงนามเอกสาร ลงนามเสนอ ภ.จว. พิจารณา
 2. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 3. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
4. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

ภายใน 2 วัน

19. การเบิกเงินสินบนการพนัน

1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลการพิพากษาของศาล แล้วให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร
 2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ภ.จว. พิจารณา
 3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
 5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

ภายใน 2 วัน

20. การเงินเบิกสินบน ยาเสพติด

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลการพิพากษาของศาล แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร
 2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ภ.จว. พิจารณา
 3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
 5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

ภายใน 2 วัน

21. การเบิกเงินค่าตอบแทนศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรีและคนชรา 

1. เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมข้อมูลจากนักจิตวิทยา แล้วให้ผู้เกี่ยวข้อง    ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร
 2. ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ภ.จว. พิจารณา
 3. ภ.จว. ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด
 4. กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
 5. ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

ภายใน 2 วัน

 พันธะสัญญาของงานป้องกันปราบปราม

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

1. การบริหารงานสายตรวจ

สถานีมีองค์ประกอบในการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ห้องปฏิบัติการ
สายตรวจ ข้อมูลในการวางแผน ป้องกันอาชญากรรม เครื่องมือสื่อสาร แผนเผชิญเหตุ แผนที่
สถานภาพ อาชญากรรม ตำรวจสายตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมมา อย่างดี ความร่วมมือจากประชาชน
ในการ ให้ข้อมูลข่าวสาร และมีผู้บังคับบัญชาอำนวยการในพื้นที่

 

2.ความพร้อมในการป้องกันปราบปราม

สถานีมีองค์ประกอบในการบริหารงานป้องกันปราบปรามและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชม.
โดยแบ่งพื้นที่การตรวจ เป็น 2  เขตตรวจ แต่ละเขตมีตำรวจสายตรวจ จยย.จำนวน 2 นาย สายตรวจ
รถยนต์ 4 นาย สายตรวจตำบลๆ ละ 4 นาย ชุดสืบสวน 11 นาย  

 

3. การระงับเหตุ/ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุหรือให้บริการตามที่รับแจ้งภายในเวลา 5 นาที เริ่มนับเวลา
ที่ผู้แจ้งติดต่อแจ้งเหตุหรือขอรับบริการมายังตำรวจจนกระทั่งเจ้าห้าที่ตำรวจไปยังจุดเกิดเหตุ
หรือจุดที่ให้บริการช่วงเวลาที่ต้องคำนึง  ระยะเวลาที่โทรศัพท์แจ้งเหตุครั้งแรก ช่วงเวลา
ที่พนักงานโทรศัพท์ส่งข้อมูลไปยังสายตรวจ ช่วงเวลาการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
(ปัจจัยที่ควรคำนึง ลักษณะพื้นที่ ความสะดวก เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะของสายตรวจ
สภาพการจราจร และอื่นตามสภาพของพื้นที่

 

4. การควบคุมผู้ต้องหา

ผู้ต้องหา/ผู้ต้องกักขัง จะได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัยในห้องควบคุมที่สะอาด เหมาะสม และสิทธิอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 

5. การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถานี

 การรับโทรศัพท์มาแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจ จะจัดโทรศัพท์รับแจ้งเหตุไว้โดย เฉพาะจำนวน 2
หมายเลข โดยใช้ระบบคนตอบรับ 191และ 0-5458-1718

 

พันธะสัญญาของงานจราจร

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

1. การจัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการจราจร
ประจำทางแยก หรือจุดที่มีปัญหาการจราจรเช่น ทางแยกสถานศึกษาหรือย่านชุมชน สถานศึกษา
หรือย่านชุมชน 

กำลังประจำทางแยกและจุดสำคัญ 2 จุด กำลัง 9 นาย (06.30-20.00) บริเวณหน้าโรงเรียนจรูญลองและโรงเรียนลองวิทยา

 

2. จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจร 

 ช่วงเวลาการจัดสายตรวจ 05.30-20.00 น. สายตรวจจราจรเดินทางถึงที่เกิดเหตุ 5 นาที
จัดกำลังสายตรวจ ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ โดยมี รอง สวป.ฯ
ควบคุมการปฏิบัติ

 

3. การอำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับ
คดีจราจร 

 1.เมื่อจับกุมแล้วออกใบสั่ง นำใบอนุญาตขับขี่ส่งที่เจ้าหน้าที่เปรียบปรับ
 2.ผู้ถูกจับใบอนุญาตขับขี่นำใบสั่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
 3.ชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับที่พนักงานสอบกำหนด และรับใบอนุญาตคืน

ภายใน 1 ชั่วโมง
ภายใน 15 นาที
ภายใน 15 นาที

4. การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจร 

ยื่นหนังสือต่องานอำนวยการ (กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)
ยี่นหนังสือต่องานอำนวยการ (กรณีต้องขอกำลังหรือประสานกับหน่วยอื่น)

ภายใน 1 วัน
ภายใน 3 วัน

5.การขออำนวจความสะดวก กรณีต้องขอใช้ผิวจราจร

ยื่นหนังสือต่องานอำนวยการ (กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)
ยี่นหนังสือต่องานอำนวยการ (กรณีต้องขอกำลังหรือประสานกับหน่วยอื่น)

ภายใน 1 วัน
ภายใน 3 วัน

6.การขออำนวยความสะดวกการจราจรกรณีจะต้อง
ออกคำสั่ง หรือข้อบังคับ  เกี่ยวกับการจราจร

 1.ยี่นหนังสือต่องานอำนวยการ
 2.หัวหน้าสถานีพิจารณามีความเห็น
 3.ส่งเรื่องไปยังกองบังคับการ

ภายใน 7 วัน 

พันธะสัญญาของงานสอบสวน

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

1.การแจ้งเอกสารหาย

1.พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน(ปจว.)เพื่อลงบันทึกประจำวัน
2.พนักงานสอบสวนลงนามในประจำวัน
3.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันมอบสำเนาบันทึกประจำให้ผู้แจ้งประชาชนสามารถใช้บริการ
ได้เพิ่มเติมที่ตู้ยามตำรวจ ที่ทำการตำรวจชุมชน หรือรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ของสถานี

ภายใน 10 นาที

2.การเปรียบเทียบตามใบสั่ง

1.นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบเพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
2.ชำระค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบปรับ รับใบเสร็จและใบอนุญาตขับขี่(กรณีไม่โดนตัดคะแนน)ประชาชนสามารถใช้บริการ
    ชำระค่าปรับทางไปรษีณย์ได้

ภายใน 25 นาที

3.การขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

1.ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน
2.หัวหน้าสถานีพิจารณามีความเห็นอนุญาตหรือไม่อนุญาต
3.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันสำเนาบันทึกประจำวันให้พนักงานสอบสวน รับรองสำเนาถูกต้อง
มอบให้ผู้แจ้ง

ภายใน 15 นาที

4.การขอถอนคำร้องทุกข์

1.พนักงานสอบสวนเวรเจ้าของคดีหรือร้อยเวรตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบคดีและอธิบายขั้นตอนการดำเนินคดี
3.บันทึกปากคำและลงลายมือชื่อในสมุดบัญชี ยึดและรักษาทรัพย์(กรณียึดของกลาง ลงบันทึกการถอนคำร้องทุกข์คดีความผิด
   อันยอมความได้

ภายใน 1 ชั่วโมง

5.การแจ้งความเป็นฐานกรณีไม่เกี่ยวคดี

1.พนักงานสอบสวนซักถามรายละเอียดข้อเท็จจริงและตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อธิบายข้อกฎหมาย
2.ลงบันทึกประจำวัน

ภายใน 1 ชั่วโมง

6.การขอประกันตัวผู้ต้องหา

1.ผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนำหลักประกันยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐาน
3.บันทึกสัญญาประกันและพิจารณามีความเห็นให้ประกันหรือไม่
4.ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกัน
5.กรณีอนุญาต จะออกหลักฐานรับหลักประกันและสัญญาประกันคู่ฉบับมอบให้นายประกัน
6.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันทำการบันทึกประจำวันเพื่อปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัวผู้ต้องหา

ภายใน 1 ชั่วโมง

7.การคืนหลักทรัพย์ที่นำมาประกันผู้ตอ้งหา

1.นำหลักฐานรับหลักประกันตัวผู้ต้องหาพบพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ห้องคดี
2.พนักสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ห้องคดีตรวจสอบและบันทึกผลคดีถึงที่สุดหรือบันทึกเหตุที่ถอนคดีได้
3.พนักงานสอบสวนมีความเห็นให้ถอนสัญญาประกัน
4.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันและมอบหลักทรัพย์คืนให้นายประกัน

ภายใน 1 ชั่วโมง

8.การตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร

1.พนักงานสอบสวนทำบันทึกส่งรถไปตรวจสภาพ
2.นำรถไปตรวจสอบสภาพที่กองบังคับการตรวจจราจรหรือผู้ชำนาญ แต่ต้องสอบสวนให้ปรากฎ

ภายใน 2 ชั่วโมง

9.การคืนของกลางกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือ
คำสั่งถึงที่สุดไม่ริบหรือ พนักงานอัยการแจ้งให้คืน

1.นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องพบพนักงานสอบสวน
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานและพิจารณามความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งคืนของกลาง

ภายใน 2 ชั่วโมง

10.การแจ้งความคืบหน้าของคคี

เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นผู้แจ้งหรือประสานงานตำรวจท้องที่ที่ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
มีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้แจ้ง

ภายใน 24 ชั่วโมง

11.การแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
ทราบการจับกุม เมื่อผู้ถูกจับกุมร้องขอ

เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นผู้แจ้งหรือประสานงานตำรวจท้องที่ที่ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
มีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้แจ้ง

ภายใน 24 ชั่วโมง

กลับหน้าแรก