สืบสวน

 l

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

 

ร.ต.ต.สุริยันต์       อินทร์กร่ำ 

รอง สว.(ป.)ฯ

ธุรการสืบสวน