คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล ตามนโยบาย
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
4. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
5. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้า   
    ราชการตำรวจ
6. ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
7. ให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8. เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.สภ. กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กต.ตร.สภ.มอบหมาย
10. รายงานผลการปฏิบัติให้ ก.ต.ช.ทราบตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
11. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

 

  ประธาน กต.ตร.

คณะกรรมการ กต.ตร.

      

     

     
          

     

 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลอง